ABOUT
@NRU

หน่วยวิจัยโภชนาการ มีพันธกิจหลักใน การทางานวิจัยด้านอาหารโภชนาการ ความ มั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัยทาง อาหาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแก้ไขปัญหา โภชนาการในพื้นที่เขตภาคเหนือและของประเทศ รวมทั้งการสร้างข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ ของอาหารไทย

HIGHTLIGHT

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฯระหว่างนักศึกษามช ร่วมกับสถาบันวิจัยสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม

นักวิจัย NRU ประชุมพัฒนาความร่วมมือโครงการกัญชงและผักเชียงดากับผู้ประกอบการ

20 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม

แนะอาหารต้านไวรัสโควิด-19

13 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอาสาสมัครกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (โครงการวิจัยผักเชียงดา)ครั้งที่ 2

12 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอาสาสมัครกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (โครงการวิจัยผักเชียงดา)ครั้งที่ 1

12 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำสัญญาดำเนินงานวิจัยกับอุทยานวิทยฯ เกี่ยวกับผักเชียงดา

12 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม

นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปฐมนิเทศทีมงานพัฒนาพื้นที่ 3 ตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

2 ก.พ. 2564

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากรดีเด่นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563

28 ธ.ค. 2563

LASTEST NEWS