FOOD TESTING
ระบบการชำระเงินค่าบริการวิเคราะห์
  • ชำระเช็ค (เช็คของหน่วยงาน) สั่งจ่ายในนาม “RIHES FUND (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)” ขีดหรือผู้ถือ และขีดคร่อมคำว่า A/C PAYEE ONLY เท่านั้น หรือ
  • โอนเงินเข้าบัญ ชื่อชัญชี “RIHES FUND (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)” บัญชีเลขที่ 566-2-33261-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่